Algemene voorwaarden

Voorwaarden voor online gebak bestellen bij Patisserie Hoeben

1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online gebakbestellingen tussen uw gebaksleverancier (Patisserie Hoeben) en de klant.. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2.1. Patisserie Hoeben zal op de website www.patisseriehoeben.nl prijsinformatie ter beschikking stellen. Uitingen op de website met betrekking tot producten en prijzen zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
2.2. De klant kan de door Patisserie Hoeben op de website aangeboden producten bestellen en afhalen in een door Patisserie Hoeben in de bevestigingsmail aangegeven vestiging. De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Patisserie Hoeben van de bestelling van de klant. Bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail door Patisserie Hoeben.
2.3. In het geval van een bestelling van € 75,- of meer of in ieder ander geval waarin Patisserie Hoeben het nodig acht, kan Patisserie Hoeben telefonisch, per e-mail of schriftelijk contact opnemen met de klant over de bestelling(en), alvorens de bestelling in productie te nemen. Patisserie Hoeben houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren, zonder opgaaf van redenen.
2.4. De klant kan de bestelling annuleren of de overeenkomst ontbinden via de website, uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de afhaaldag tot 23:00 uur. Daarna is een annulering of ontbinding niet meer mogelijk.

3.1. De bestelling kan worden afgehaald gedurende de openingstijden van de in de bevestigingsmail aangegeven vestiging. De producten dienen voor sluitingstijd van de afhaalvestiging te worden afgehaald. Onder bijzondere omstandigheden kan Patisserie Hoeben eenzijdig bepalen dat de producten dienen te worden afgehaald in een andere dan in de bevestigingsmail aangegeven -nabijgelegen- vestiging. Patisserie Hoeben zal de klant hier telefonisch over informeren.
3.2. Patisserie Hoeben houdt zich het recht voor om, in het geval als omschreven in punt 2.3, na het versturen van de bevestigingsmail een afwijkende uiterste ophaaltijd te bepalen. Patisserie Hoeben zal de klant hier zo spoedig mogelijk over informeren.

4.1. Prijzen zijn in euro’s, incl. BTW. De op de website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.
4.2. Betaling vindt plaats op het moment dat de klant de producten ophaalt in de vestiging. De klant is gehouden tot betaling van de in de bevestigingsmail gegeven aankoopprijs, ook in het geval de producten niet worden afgehaald. In dat laatste geval is, vanaf het moment dat de uiterste ophaaltermijn is verstreken en er niet is betaald, de klant in verzuim en is de ontstane vordering onmiddellijk opeisbaar. Uw gebaksafdeling heeft alsdan het recht om de klant kosten in rekening te brengen.

5. Communicatie tussen Patisserie Hoeben en de klant geschiedt elektronisch, behoudens voor zover in de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst daarvan wordt afgeweken. De door Patisserie Hoeben opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de klant. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag en het tijdstip van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Als de communicatie niet of te laat is ontvangen als gevolg van aflevering- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de klant, komt dit voor risico van laatstgenoemde.

6.1. Uw gebaksafdeling stelt de voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de klant ter beschikking, doordat deze via de website van de fototaart applicatie inzichtelijk worden gemaakt. De klant is verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst.
6.2. Patisserie Hoeben stelt d.m.v. de website onder meer de volgende informatie beschikbaar:

  • naam, adresgegevens winkel
  • de belangrijkste kenmerken van de producten
  • de prijs van de producten met inbegrip van alle belastingen

7. Patisserie Hoeben streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Producten kunnen echter enigszins afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen.

8.1. Patisserie Hoeben aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de producten. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Patisserie Hoeben ten opzichte van de klant, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product.
8.2. Patisserie Hoeben is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.

9. Uw gebaksafdeling en/of de klant zijn niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen tot betaling van geld, als zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop Uw gebaksafdeling en/of de klant feitelijk geen (beslissende) controle kunnen uitoefenen.

10. De klant moet meewerken aan een door Patisserie Hoeben geïnstigeerde recall (terughalen) van producten, ook in het geval de klant de producten aan derden heeft verstrekt. Eventuele hieruit voortvloeiende schade wordt vergoed tot ten hoogste de aankoopprijs van de teruggehaalde producten.

11.1. De klant verplicht zich ertoe in ieder geval geen afbeeldingen en/of teksten aan te leveren die in strijd zijn met de wet, goede zeden of openbare orde of die een religieuze inhoud hebben.
11.2. Het gebruik van een door de klant gekozen afbeelding en/of tekst geschiedt altijd voor risico van de klant. Patisserie Hoeben is hiervoor niet aansprakelijk. De klant accepteert dat de uiteindelijke afbeelding op de taart qua kleur en beeldkwaliteit kan verschillen met de door de klant ingezonden afbeelding en/of teksten.

12. Op deze voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een overeenkomst zullen naar keus van Patisserie Hoeben worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch dan wel de bevoegde rechter in de woonplaats van de klant.

Pin It on Pinterest

Share This